Styrk skole-hjem-samarbejdet

Målgruppe
Målgruppen kan være skolens ledergruppe og bestyrelse eller en særligt nedsat arbejdsgruppe bestående af lærere og forældrerepræsentanter fra nogle klasser.

Udbytte
Et velfungerende skole-hjemsamarbejde og gode samarbejdsrelationer mellem lærere og forældre i den enkelte klasse vil have en stor og positiv betydning både for de ansattes og elevernes læring og trivsel og for, hvor godt skolen lykkes med inklusion og mindskelse af fravær og frafald.

Der kan være tale om forskellige former for udbytte afhængig af skolens situation og konsulentopgavens design og indhold. Her kommer nogle eksempler:

  • At øge forældre og elevers tilfredshed med skolen og styrke deres oplevelser af at blive hørt, forstået og inddraget
  • At styrke lærernes kompetencer mht. til at kunne fortælle mulighedsskabende historier om det enkelte barn og til at samarbejde med forældrene om at forbedre barnets relationelle vilkår for læring og trivsel
  • At udvikle modeller for gensidigt respektfulde forældresamtaler, hvor både elevens, forældrenes og lærerens stemme bliver hørt
  • At styrke lærernes relations- og kommunikationskompetencer således, at de kan designe og gennemføre konstruktive processer på forældremøder

Forløb
Konsulentbistanden starter med en indledende konsultation på 1½ time med deltagelse af skolelederen og fx  et par lærere og et par forældrerepræsentanter fra bestyrelsen eller klasserepræsentanter. Her drøftes formål, forhåbninger, design og rammer for konsulentopgaven.

Konsulentbistanden kan omfatte forskellige aktiviteter:

  • Fokusgruppeinterviews gennemført af ekstern konsulent eller gennemført af en lærer med sparring fra den eksterne konsulent
  • Sparring til den særligt nedsatte arbejdsgruppe over et forløb
  • Træning af lærere og pædagoger i gennemførelsen af anerkendende forældresamtaler
  • Inspirationsforedrag for alle ansatte

Teori
Konsulentbistanden tager afsæt i systemiske, anerkendende og narrative tilgange til relationsudvikling, anerkendende kommunikation og fælles læring.


Litteratur

Haslebo, G. & Lund, G. E. (2014): Relationsudvikling i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Lund, G. E. (2013): Samarbejdsrelationer i pædagogiske institutioner, i antologien Social indsigt for pædagoger. Frydenlund. Udkommer i juni, 2013.

Jensen, T. M. & Olesen, B. R. (2011): Samarbejde mellem skole og hjem. Kommunikation og ledelse. Dansk Psykologisk forlag.

Lang, P. & McAdam, E. (2010): Anerkendende arbejde i skoler. At skabefælles trivsel. Forlaget Mindspace.Ring til os på 39620505 eller skriv til Gitte Haslebo eller Gro Emmertsen Lund for mere information